Voor de hierna vermelde beslissingen van Hacosi kan de kandidaat-huurder die zich benadeeld acht door die beslissing, met een aangetekende en gemotiveerde brief een beoordeling vragen van de toezichthouder :

1°    de beslissing om een woning toe te wijzen aan een andere kandidaat-huurder;
2°    de beslissing om geen afwijking toe te staan, als vermeld in artikel 3, § 1, vijfde lid, of een
        versnelde toewijzing als vermeld in artikel 24 van het KBSH;
3°    de beslissing om de kandidaat-huurder te schrappen uit het register;
4°    de beslissing om de toewijzing van een woning aan de kandidaat-huurder te weigeren;
5°    de beslissing om een persoon die zich wil inschrijven, niet in te schrijven of een persoon die wil
        toetreden tot de huurovereenkomst, niet te laten toetreden;
6°    de beslissing om de voorkeur van de kandidaat-huurder, vermeld in artikel 10 KBSH, tweede lid, 
        te weigeren.
7°    de beslissing, naar aanleiding van een uitdrukkelijk verzoek, om de kandidaat-huurder niet op te
        nemen in het referentiebestand, vermeld in artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van
        4 mei 2012 tot instelling van een tegemoetkoming voor kandidaat-huurders
8°    de beslissing om de redenen die een kandidaat-huurder opgeeft om een aanbod te weigeren
        niet als gegrond te beschouwen

Betrokkene moet de beoordeling van de toezichthouder vragen binnen dertig dagen na de melding van de beslissing, behalve in het geval vermeld in het eerste lid, 1°. In dat geval moet hij de beoordeling binnen een jaar na de datum van de betwiste toewijzing vragen.

De toezichthouder beoordeelt de gegrondheid en bezorgt zijn beoordeling aan de verhuurder en aan de betrokkene binnen dertig dagen vanaf de datum van afgifte op de post van de aangetekende brief van betrokkene. Als de toezichthouder het verhaal gegrond beoordeelt, betekent de verhuurder zijn nieuwe gemotiveerde beslissing aan de betrokkene binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder, en bezorgt op diezelfde datum een afschrift aan de toezichthouder en, in het geval, vermeld in eerste lid, 7°, aan het intern verzelfstandigd agentschap Wonen-Vlaanderen

Als de verhuurder vaststelt dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 1°, de toewijzing aan de betrokkene had moeten gebeuren of dat in het geval, vermeld in het eerste lid, 4°, dat de betrokkene ten onrechte werd geweigerd, of als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, krijgt de kandidaat-huurder de voorrang, vermeld in artikel 19, eerste lid, 1°quater en artikel 21, § 2, eerste lid, 1°bis van het KBSH.

Als er binnen dertig dagen na ontvangst van de beoordeling van de toezichthouder geen beslissing wordt betekend, wordt :

1°    in het geval, vermeld in het eerste lid, 2°, de afwijking vermeld in artikel 3, § 1, vijfde lid, of de  
        versnelde toewijzing, vermeld in artikel 24, toegestaan;
2°    in het geval, vermeld in het eerste lid, 3°, de schrapping ongedaan gemaakt;
3°    in het geval, vermeld in het eerste lid, 5°, de persoon ingeschreven of toegelaten tot toetreding tot
        de huurovereenkomst;
4°    in het geval, vermeld in het eerste lid, 6°, de voorkeur van de kandidaat-huurder aangenomen.
5°    in het geval, vermeld in het eerste lid, 7° de beoordeling van de toezichthouder bepalend voor de
        vaststelling van het recht op de tegemoetkoming voor kandidaat-huurders
6°    in het geval, vermeld in het eerste lid, 8°, de weigering van het aanbod niet in rekening gebracht
        voor de schrappingsgrond, vermeld in artikel 12, §1, eerste lid, 6° van het KBSH.

De beslissingen, vermeld in het eerste lid, met uitzondering van de beslissing vermeld in het eerste lid, 1) vermelden de verhaalsmogelijkheid, de vorm waarin het verhaal moet gebeuren en de termijn waarin het verhaal moet worden uitgeoefend.

Bij gebreke aan een formele beslissing als vermeld in het eerste lid, 2° of 5°, binnen een termijn van twee maanden na het verzoek tot afwijking, versnelde toewijzing, inschrijving of toetreding, kan de kandidaat-huurder met een aangetekende en gemotiveerde brief rechtstreeks een beoordeling vragen van de toezichthouder. De bepalingen van het derde en vijfde lid zijn daarop van toepassing. De beoordeling moet worden gevraagd binnen 6 maanden na het verstrijken van de voormelde termijn van twee maanden.

Het adres waarop het verhaal kan betekend worden is:

Agentschap Wonen-Vlaanderen
Afdeling Toezicht
Havenlaan 88 bus 22
1000  BRUSSEL